Metody

Podczas zajęć niezwykle bliskie są nam następujące metody.

Metoda Montessori

Pedagogika Montessori jest jedyną pedagogiką, która opiera się na duchowym planie rozwoju dziecka. Poprzez wprowadzenie tej metody wspomagamy rozwój indywidualizmu oraz unikalnych cech osobowości każdego dziecka. Wspomaga rozwijaniu się kreatywności, zdolności do podejmowania własnych decyzji, logicznemu myśleniu, a także przekonaniu o swojej wartości. Metoda Montessori to sześć działów takich jak: życie codziennie, sensoryka (rozwijanie zmysłów), edukacja muzyczna, kulturowa, matematyczna, językowa. Praca w naszym przedszkolu opiera się na głównym przesłaniu pedagogicznym Marii Montessori: „Pomóż mi zrobić to samemu”. Nie wyręczamy dzieci w czynnościach dnia codziennego. Pragniemy by doświadczały, poznawały wszystkimi zmysłami jednocześnie dostawały od nauczycieli wsparcie gdy tego potrzebują oraz poczucie bezpieczeństwa.

Metoda Weroniki Sherborne

Nazwa metody odzwierciedla jej główne założenia, a mianowicie rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Udział w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, co potwierdzają liczne przeprowadzone badania (Bogdanowicz, Kasica 2003)

Pedagogika Zabawy

To metoda pracy z grupą, która angażuje emocjonalnie, pobudza dzieci do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystywania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji. Celem pedagogiki zabawy to wszechstronny rozwój dziecka jak również odkrycie w nim jego najlepszych cech. Pedagogika zabawy to zbiór różnych metod zabawowych między innymi: zabawy rozluźniające, relaksujące, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec czy gest.

Metoda Dobrego Startu

Celem Metody Dobrego Startu jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka. Ma zastosowanie przy przygotowaniu do nauki czytania i pisania. Jest często wykorzystywana w terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Aktywizuje i integruje percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, funkcje językowe, myślenie symboliczne oraz umiejętności grafomotoryczne. Zajęcia prowadzone tą metodą są ciekawe, dzieci poznają na nich piosenki, proste znaki symboliczne odwołujące się do ich treści.

Metoda Projektu

Celem Metody Projektu jest pokazanie dzieciom bogatego obrazu świata. Podczas realizacji projektów edukacyjnych dzieci stają się aktywnymi badaczami i odkrywcami otaczającego ich świata. Sami interpretują swoje wyniki badań i dochodzą do trafnych wniosków.